Google+
Công văn số 4651/TCT-KK về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
0 VND

Công văn số 4651/TCT-KK về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4651/TCT-KK V/v xử lý vi phạm pháp luật về thuế Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2008 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ Trả lời công văn số 196/CT-KTT ngày 9/9/2008 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi khai sai của người nộp thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Căn cứ công văn số 7333/BTC-TCT ngày 24/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, thì: 1) Trường hợp doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế GTGT thuộc diện kiểm tra trước hoàn, kết quả kiểm tra trước hoàn phát hiện doanh nghiệp đã sử dụng các hóa đơn, chứng từ không hợp lý, hợp lệ để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, trong quá trình kiểm tra xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn, cơ quan thuế đã loại trừ số thuế GTGT trên các hóa đơn không hợp lý, hợp lệ ra khỏi hồ sơ hoàn thuế. Trường hợp này doanh nghiệp có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn, doanh nghiệp bị xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ. 2) Trường hợp số liệu kê khai trong năm của doanh nghiệp luôn có số thuế GTGT đầu vào lớn hơn đầu ra, cuối năm có số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau; kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế phát hiện doanh nghiệp đã sử dụng các hóa đơn, chứng từ không hợp lý, hợp lệ để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ quan thuế đã loại trừ số thuế GTGT trên các hóa đơn không hợp lý, hợp lệ nhưng cuối năm doanh nghiệp vẫn phát sinh số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau. Trường hợp này doanh nghiệp có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, tăng số thuế được hoàn, doanh nghiệp bị xử phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ. 3) Trường hợp người nộp thuế sử dụng chứng từ không hợp lý, hợp lệ liên quan đến sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhưng không dẫn đến thiếu thuế, gian lận thuế, trốn thuế thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.1.5. công văn số 7333/BTC-TCT ngày 24/6/2008 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Cần Thơ được biết và thực hiện. Nơi nhận: - Như trên; - Các Ban PC, CS; - Lưu: VT, KK. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Phạm Văn Huyến . gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ Trả lời công văn số 196/CT-KTT ngày 9/9/2008 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với hành. CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI T NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4651/TCT-KK V/v xử lý vi phạm pháp luật về thuế
  • Một tệp tin dạng .doc
  • Kích thước 7 KB
×